ఏపీ ysr చేయూత 18750 ఈ జిల్లాల వారికి మాత్రమే డబ్బులు జమ|వెంటనే 3 పత్రాలు...