రేపు రేషన్ కార్డు ఉన్నవారికి ₹24,000 ఉ"12"గం,,లకు అందరికీ జమ | Nethanna ...