అమ్మఒడి 13000 రాని వాళ్ళకి ఈరోజు జమ, అలాగే 6000 తల్లులు ఖాతాల్లో జమ|amma...