ఏపి రేషన్ కార్డు, ఆధార్ కార్డులు ఉన్న వారికి ఇవన్నీ ఉచితం ప్రకటించిన జగన...