రేపటి నుండి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రేషన్ కార్డు ఉన్నవారికి 2 ఉచితం వెంటనే తీ...