ఏపి రేషన్ కార్డు ఉన్నవారికి జూన్ నుంచి 5 సరుకులు ఉచితం వద్దంటే ₹3,500 ప్...