ఆ రోజు వరకే స్కూళ్లకు ఒంటిపూట బదులు:సీఎం జగన్| ap halfday schools latest...