రేపు ఏపి విద్యార్థుల తల్లులకు ₹10,000+6,500 ఒకేసారి ఖాతాలో జమ | JVD | Ja...