రైస్ కార్డు ఉన్న వారికి వచ్చే నెల నుంచి 3,000రూ పంపిణీ ఆదేశాలు జారీ | AP...