రైతు భరోసా - 2023 మొదటి విడత ₹5,500 రేపు మ"12"గం,,లకు జమ | YSR Rythubhar...