ఏపీ రాష్ట్ర ప్రజలకు ఒక్కసారిగా 3 శుభవార్తలు ఏంటో తెలిస్తే గిల గిల కొట్టు...