ఏపి విద్యార్థులకు శుభవార్త ప్రతి ఒక్కరికీ ₹12,000 జగన్ పుట్టినరోజు కానుక...