రేపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భారత్ బంద్ స్కూల్స్, కాలేజీలు, దుకాణాలు అన్నీ క్...