ఏపీలో డ్వాక్రా సంఘాల మహిళలకు ఉచితంగా ₹8,500 పంపిణీ | AP Dwarka Women | A...