ఏపి ₹1లక్ష రూ. రుణమాఫీ ఈ రైతులకు మాత్రమే రూల్స్ ఇవే | AP Runamafi New Ru...