శరన్నవరాత్రులు ఈ రోజు ఎనిమిదో రోజు - దుర్గాదేవి చూస్తే విజయం ప్రాప్తుస్త...