ఈ నెల 27 వ తేదిన రైతుల ఖాతాలో ₹12,500 జమ | YSR Uchitha Pantala Bheeme St...