రైతులకు శుభవార్త మరి కొన్ని గంటల్లో జగన్ ₹2,000+6,500 మోడీ - ₹4,000 ఒకేస...