వామ్మో ఈ ఐస్క్రీమ్ ఇంత ఖరీదు.! కొట్టి కొట్టి కట్ చేసి నీకో ముద్దా నాకో మ...