మరో 48 గంటల్లో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు.. పిడుగు హేచరిస్తున్న అధ...