అమ్మఒడి ₹13,000 నాకు వచ్చాయి మీకు వచ్చాయో లేదో మి ఫోన్లో చూస్కోండి | Amm...