అమ్మ ఒడి ఫైనల్ అర్హుల లిస్ట్ విడుదల ఈ లిస్టులో పేరు ఉన్నవారికి రేపు ఉ"12...