నవరత్నాలు - పేదలందరికీ ఇళ్లు సీఎం జగన్ గుడ్ న్యూస్ తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్త...