రేషన్ కార్డ్ ఉన్నవాలకి 50 కిలోలు రేషన్ ఫ్రీ ₹40000 బ్యాంక్ ఖాతాలో | Pm G...