అమ్మ ఒడి లో భారీ మార్పులు రేపు ఉ"11"గం,,లకు తల్లుల ఖాతాలో ₹14,000 జమ వెం...