ఏపి 10th పరీక్షల పై అద్దిరిపోయే 2 శుభవార్తలు ఈ దెబ్బతో అందరూ పాస్ విద్యా...