ఏపిలో 10th పరీక్షలపై 2 బంపర్ శుభవార్తలు చెప్పిన కొత్త విద్యాశాఖ మంత్రి |...