దేశవ్యాప్తంగా స్కూళ్ళు కాలేజీలు బ్యాంకులు బంద్,ఇక్కడ మొత్తం వార్తచూడండి....