గ్యాస్ సిలిండర్ ఉన్నవాళ్లకు పండగ లాంటి వార్త బ్యాంక్ లోకి సబ్సిడీ డబ్బుల...