ఇదే చివరి రేషన్ కాబట్టి 😳 3 శుభవర్తలు చెప్పిన మోడీ | Rice card | Ration ...