అమ్మ ఒడి పై అద్దిరిపోయే శుభవార్త రేపు ఉ 1.00 గం లకు ₹14,000+₹15,000 ఖాతా...