రేషన్ కార్డు ఉన్న వారికి అద్దిరిపోయే శుభవార్త చెప్పిన మోడీ వెంటనే తెలుసు...