గుడ్ న్యూస్: అందరూ రైతులు బ్యాంక్ అక్కౌంట్ లో ₹12000/rs జమ్మ | వెంటనే చూ...