పెద్ద శుభవార్త ₹1000 మొదటి విడత ఈ శ్రం కార్డ్ డబ్బులు బ్యాంక్ ఖాతా లో జమ...