సిమ్ కార్డు ఒక సైడ్ కట్ చేసి ఉంటుందో ఎందుకు తెలుసా | Why Sim Card cut In...