గంగమ్మ తల్లి జాతర కోళ్లు పొట్టేళ్ల..! తగ్గేదెలా ❤️ ❤️❤️ jatara భక్తులక...