ప్రస్తుతానికి స్కూల్స్,కాలేజీలు రీ ఓపెన్ వాయిదా :సురేష్ | ap school coll...