కరోన తో విద్యార్ది మృతి.! విద్య సంస్థలు తత్కాలికంగా క్లోజ్: సురేష్| AP S...