ఏదైతే అది అయ్యింది స్కూల్స్,కాలేజీలు అన్నీ బంద్! Anyway, Schools, colleg...