రైస్ కార్డు ఉన్న వారికి అద్దిరిపోయే శుభవార్త ప్రతి నెల 3,000రూ వెంటనే తె...