రేపు ఉ 12:00 గంటలకు ప్రతి రైతు ఖాతాలో 7,500/-రూ జమ వెంటనే డబ్బులు తీసుకో...