రేషన్ కార్డ్ బంద్ ! 17-18 ఆగష్టు లోపల ఇలా చేయండి | Ration Card Rice Card...