1 జులై నుండి కొత్త రూల్స్- మీ జీవితం ఫై ప్రభావం రేషన్ ,ATM, Bike, Bank, ...