కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి రేషన్ కార్డ్ లేనివాళ్లకు ఉన్నవాలకి శుభవార్త అందరు...