1 ఆగష్టు 2021 నుండి ఈ రైతులకి వస్తుంది ₹4000 బ్యాంక్ ఖాతా లో వెంటనే చూడం...