విద్యార్థుల ఆశలు ఫలించాయి | AP tenth/ssc exams postponed | ప్రభుత్వ టీచర...