మీకు బ్యాంకు ఖాతా ఉందా అయితే Cheque,Pass book, Atm Cards ఇవి పనిచెయ్యవు...