వాతావరణశాఖ హెచ్చరిక⚡⛈️ జిల్లాలో భారీ వర్షం | AP & Telangana to receive h...