పరీక్షలపై మళ్లీ కొత్త ట్విస్ట్! వీళ్ళందరినీ కనీస మార్కులతో పాస్/ Ap SSC,...