గ్రామ వలేంటీర్లకు 10వేలు 20వేలు 30వేలు.. ఈ 5 అర్హతలు ఉంటే..జగన్. #CMJagan